• හායි, මම ඔබට උදව් කරන්නේ කෙසේද?කෙලී
 • 中置电机2503网页英文版

  4578463

  ප්රදර්ශනය කරන්න

  SW102..

  SW102/2

  1

  DS103

  2

  DS102/2

  DZ40

  DZ40

  DZ39

  DZ39


  සමාගම ගැන

  චීනයේ වට දෙකේ කර්මාන්තයේ CNAS රසායනාගාරයක් සහිත පළමු සහ එකම කොටස් සමාගම
  දායක වන්න

  නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

  අපව අමතන්න

  • ජර්මනිය:Am Sägewerk 155124 Mainz Germany චීනය: Meicheng කාර්මික කලාපය, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang පළාත
  • +86-0571-58319944
  • info@star-union.net